Międzynarodowe dokumenty i przepisy gwarantujące prawo do prywatności

Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych praw człowieka i uznawane jest przez wiele państw na całym świecie. Dlatego też, istnieją międzynarodowe przepisy, których celem jest ochrona prywatności człowieka i ograniczenie naruszeń tego prawa. W tym artykule przyjrzymy się kilku z tych przepisów i omówimy, jakie mają one znaczenie dla ochrony prywatności.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1948 roku, uznaje prawo do prywatności jako jedno z podstawowych praw człowieka. W art. 12 deklaracji czytamy: „Nikt nie będzie poddawany ingerencji w swoje życie prywatne, rodzinne, mieszkanie i korespondencję, ani atakom na swoją cześć i godność. Każdy ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takim ingerencjom lub atakom.”

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, podpisana w 1950 roku, jest jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących praw człowieka w Europie. Art. 8 konwencji stanowi, że „każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji”. Konwencja ta stanowi podstawę prawa europejskiego z zakresu ochrony prywatności.

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO)

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO) zostało przyjęte przez Unię Europejską w 2016 roku i weszło w życie w 2018 roku. Jego celem jest zapewnienie spójnej ochrony danych osobowych w całej UE oraz zapewnienie, że wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe stosują się do jednolitych standardów. RODO określa, że dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

Konwencja Rady Europy o Ochronie Osób w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych

Konwencja Rady Europy o Ochronie Osób w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, przyjęta w 1981 roku, jest pierwszym międzynarodowym dokumentem regulującym ochronę danych osobowych. Konwencja ta określa, że dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.