Europejskie RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych

Europejskie przepisy dotyczące ochrony danych w internecie są niezwykle ważne dla prywatności użytkowników w całej Unii Europejskiej. Ich wprowadzenie miało na celu zapewnienie, że dane osobowe są przetwarzane w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem.

RODO – Generalne Rozporządzenie o Ochronie Danych

Generalne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) zastąpiło Dyrektywę o Ochronie Danych Osobowych z 1995 roku i weszło w życie w maju 2018 roku. RODO ma na celu zapewnienie jednolitych standardów ochrony danych osobowych w całej UE. Nowe przepisy obejmują nie tylko firmy z siedzibą w UE, ale także firmy spoza UE, które przetwarzają dane osobowe obywateli UE.

RODO nakłada na firmy wymóg uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, przed rozpoczęciem przetwarzania. Firmy muszą również wyjaśnić, w jaki sposób będą przetwarzać dane oraz na jak długo je przechowywać. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Firmy muszą również zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych i powiadomić użytkowników o wszelkich naruszeniach ochrony danych.

RODO wprowadza również pojęcie „Prawo do bycia zapomnianym”, które daje użytkownikom prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z systemów przetwarzających ich dane. Firma musi usunąć dane użytkownika, chyba że istnieją uzasadnione powody do przechowywania danych.

Innym ważnym aspektem RODO jest zobowiązanie firm do raportowania naruszeń ochrony danych w ciągu 72 godzin od ich wykrycia. Firmy, które nie przestrzegają RODO, mogą być ukarane wysokimi grzywnami.

Prawo do zachowania prywatności

Ważnym elementem RODO jest również zobowiązanie firm do przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych. Ocena ta ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla prywatności użytkowników oraz wskazanie sposobów na minimalizowanie tych zagrożeń.

Wprowadzenie RODO miało na celu zapewnienie jednolitych standardów ochrony danych osobowych w całej UE. Nowe przepisy nakładają na firmy szereg wymogów, które mają na celu zwiększenie prywatności użytkowników i minimalizowanie ryzyka naruszeń ochrony danych. Wymagają one od firm podejmowania działań w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i ich przetwarzania w sposób zgodny z prawem i zgodny z zasadami etycznymi.